Informacje dla autorów

 

Wydawnictwo SINDRUK-DIMK realizuje kompleksowe działania w zakresie opracowania redakcyjnego tekstów, redakcji technicznej, składu komputerowego, a także opracowania materiałów graficznych oraz projektu okładek. W jego ofercie znajduje się także profesjonalna promocja wydanych publikacji, jak również doradztwo w dziedzinie poprawnego zredagowania materiałów w oparciu o obowiązującą Instrukcję wydawniczą.

 

 

Procedura wydawnicza

 

Warunkiem publikacji jest: 

 • dostarczenie kompletnych materiałów, przygotowanych zgodnie z obowiązującą Instrukcją wydawniczą;
 • dostarczenie wydruku z programu antyplagiatowego Plagiat.pl lub Rapidus.
 • uzyskanie pozytywnych recenzji – dwóch w przypadku monografii, jednej w przypadku pozostałych prac;
 • złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń;
 • pozytywna opinia Rady Wydawniczej.

  

W razie pytań bądź wątpliwości autorzy i redaktorzy proszeni są o kontakt z Wydawnictwem przed złożeniem publikacji do druku.

 

Przygotowane zgodnie z Instrukcją materiały należy składać w Wydawnictwie w formie elektronicznej (pliki na płycie CD) łącznie z jednym egzemplarzem wydruku komputerowego (druk jednostronny), tożsamego z dostarczonymi plikami, a także wypełnionymi, wymaganymi załącznikami: Wnioskiem o druk książki, oświadczeniami nr I, nr II i nr III, Informacją o przygotowanej pracy oraz Zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Załączniki:

 

Dostarczenie niekompletnych lub niezgodnych z wymogami Wydawnictwa materiałów jest jednoznaczne z ich nieprzyjęciem do realizacji.

 

 

 

Zasady etyki publikacyjnej

 

Wydawnictwo SINDRUK-DIMK podejmuje wszelkie starania w stronę zapewnienia najwyższych standardów etycznych obecnych w praktyce wydawniczej. Standardy rzetelności naukowej oraz etyki publikacyjnej są tożsame z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) i Wydawnictwo SINDRUK-DIMK w pełni się do nich stosuje.

 

Autor przedstawionego utworu ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawarte w nim treści, w tym również ewentualne naruszenia praw autorskich lub innych praw osób trzecich. Autor oświadcza, że jest samodzielnym twórcą lub współtwórcą przedstawionego materiału i nie był on wcześniej publikowany. W przypadku prac zbiorowych autorzy przedstawiają wyszczególniony wkład każdego z nich. Autor oświadcza, że wszystkie cytowane fragmenty tekstów innych autorów oraz fotografie, rysunki oraz inne materiały graficzne niestanowiące jego własnej twórczości są odpowiednio oznaczone. Oświadcza ponadto, że posiada zezwolenie autorów tych materiałów na ich wykorzystanie. Autor oświadcza, że jego praca jest całkowicie oryginalna i nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność wydawcy. Autor oświadcza także, że wykonana przez niego praca ma charakter opracowania naukowego i kwalifikując ją do działalności korzystającej z ochrony prawa autorskiego ponosi pełną odpowiedzialność za jej ocenę i ewentualne konsekwencje podatkowe (w tym również odsetki) w razie stwierdzenia przez Urząd Skarbowy dowodów przeciwnych.

 

Wydawnictwo wymaga starannego i bardzo wyraźnego oznaczania wszelkich cytatów, zapożyczeń, źródeł fotografii i innych materiałów.

 

O wszelkich nadużyciach będących jednocześnie wyrazem nierzetelności naukowej, takich jak plagiat, ghostauthorship i guestauthorship Wydawnictwo niezwłocznie będzie informować odpowiednie podmioty.

 

W przypadku wykrycia wyżej wymienionych nadużyć ze strony autorów lub recenzentów Wydawnictwo postąpi zgodnie z zasadami etyki i procedurami ujętymi w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).

 

 

Procedura recenzji

 

Mając na uwadze najwyższą jakość i wartość merytoryczną wydawanych publikacji w Wydawnictwie SINDRUK-DIMK, zgodnie z zaleceniami Committee on Publication Ethics (COPE), każda pozycja poddawana jest obiektywnej recenzji naukowej przed dopuszczeniem jej do dalszych procedur wydawniczych.

 

 • Zgłaszane do publikacji prace naukowe podlegają dwuetapowej procedurze recenzowania.
 • Propozycje wydawnicze podlegają wewnętrznej recenzji wydawniczej oraz zewnętrznej recenzji naukowej.
 • Na pierwszym etapie procedur recenzowania Rada Wydawnicza dokonuje wstępnej oceny utworu pod względem jego zgodności z wymogami formalnymi zawartymi w Instrukcji wydawniczej, a także zgodności treści rozprawy z jej tematem.
 • Rada Wydawnicza ocenia, czy utwór spełnia założenia dotyczące monografii naukowych, zawarte w rozporządzeniu MNiSW.
 • Ocena wartości merytorycznej dostarczonego materiału rozpatrywana jest w kontekście:
 1. doboru tematu, problematyki tekstu i jego charakteru;
 2. kompletności i logicznego układu treści utworu ze względu na jego problematykę;
 3. metodyki pracy i warsztatu naukowo-badawczego;
 4. oryginalności i nowatorstwa w kontekście dotychczasowego stanu badań.
 • Rada Wydawnicza podejmuje decyzję o odrzuceniu materiału bądź jego przekazaniu do dalszego recenzowania.
 • W celu oceny utworu powoływani są dwaj niezależni recenzenci.
 • Pisemna recenzja zawarta na formularzu sporządzonym przez Redakcję zawiera ocenę punktową oraz jednoznaczny wniosek recenzenta odnośnie odrzucenia bądź dopuszczenia materiału do publikacji.
 • Kryteria oraz formularz recenzji publikowane są na stronie internetowej Wydawnictwa.
 • Recenzja podlega następującym kryteriom:
 1. ocena tematu i jego oryginalności;
 2. relacja do aktualnego stanu wiedzy;
 3. dobór i wykorzystanie literatury;
 4. dobór metod badawczych;
 5. interpretacje i wnioski.

Formularz recenzji

 • Autor po otrzymaniu wyników recenzji, w przypadku konieczności naniesienia poprawek, zobowiązany jest ustosunkować się do nich we wskazanym przez Redakcję terminie. Niedotrzymanie terminu jest jednoznaczne z rezygnacją z publikacji materiału.