Misja DIMK

Diecezjalna szkoła organistowska działa od 1974 r. i w ciągu swojej działalności wykształciła ponad 250 dyplomowanych organistów oraz dyrygentów zespołów śpiewaczych. Celem DIMK jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, edukacyjnej, duszpasterskiej, organizacyjnej, koncertowej i promocyjnej w obszarze wyższej kultury muzycznej. 

Celami DIMK są w szczególności:

 1. organizowanie edukacji i wychowania za pomocą muzyki,
 2. działalność profilaktyczna oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
 3. wspieranie działalności artystycznej w zakresie uprawiania muzyki chóralnej przez Chóry działające przy i na rzecz DIMK,
 4. popularyzowanie muzyki chóralnej w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci
  i młodzieży,
 5. promowanie młodych talentów muzycznych,
 6. utrwalanie dorobku repertuarowego w zakresie muzyki chóralnej i organowej,
 7. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 8. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 11. działalność w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 12. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 13. promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
 14. promocja i organizacja wolontariatu,
 15. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, dobroczynność, ochrona zdrowia i życia, pomoc społecznaoraz rehabilitacja,
 16. pielęgnowanie tradycji i pomnażanie dorobku religijnej kultury muzycznej w Diecezji Opolskiej i innych Diecezjach,
 17. weryfikacja wykształcenia muzyczno-liturgicznego kandydatów do podjęcia obowiązków muzyka kościelnego w parafiach Diecezji Opolskiej i parafiach innych Diecezji,
 18. opieka nad organami piszczałkowymi w parafiach Diecezji Opolskiej i parafiach innych Diecezji,
 19. przygotowanie od strony organoznawczej i organizacyjnej remontów organów piszczałkowych w Diecezji Opolskiej,
 20. działalność duszpasterska na rzecz muzyków kościelnych Diecezji Opolskiej,
 21. działalność szkoleniowa dla muzyków kościelnych Diecezji Opolskiej i innych Diecezji,
 22. wszechstronna formacja zespołów śpiewaczych Diecezji Opolskiej,
 23. popularyzowanie szeroko pojętej muzyki kościelnej,
 24. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych i regionalnych w zakresie kultury muzycznej,
 25. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie kultury muzycznej,
 26. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w obszarze kultury muzycznej,
 27. animowanie kultury i sztuki muzycznej oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa regionalnego oraz narodowego,
 28. promowanie polskiej i śląskiej kultury muzycznej w Polsce i za granicą,
 29. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 30. działalność artystyczna w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 31. artystyczna i literacka działalność twórcza,
 32. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 33. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 34. działalność obiektów kulturalnych.